[]

תנאי השימוש באתר

INFOGAN – תנאי שימוש

משתמש נכבד, ברוך הבא ל-infogan, כמשתמש באתר הנך נדרש לקרוא את תנאי השימוש החלים על הגולשים באתר, ולסמן (סימון זה הוא שדה חובה) כי אתה מסכים לכללי שימוש אלה:


כללי:

infogan הוא אתר סף (פורטל). השימוש בו ובאתרי infogan ובמדוריו כפוף תנאי השימוש המפורטים להלן:

infogan פתוח לגולשים המבקשים מידע, אולם גולשים המבקשים להגיב באתר (להלן: "משתמשים") חייבים להירשם, וראה חלון הרשמה. כל משתמש כפוף לתנאי השימוש, וההרשמה והשימוש מעידים על הסכמת המשמש לתנאי שימוש אלה.


אחריות:

infogan אינה נושאת באחריות לתכנים המתפרסמים באתר ע"י המשתמשים, האחריות לתכנים ולכן תוצאה מפרסום תכנים אלה חלה על המשמש שמסר אותם לפרסום.

infogan עושה כל מאמץ לוודא שהמידע באתר הוא מדויק, אך ייתכנו השמטות, טעויות ומידע שאינו מעודכן, אשר לגביהם אין infogan נוטלת אחריות.

infogan מכירה בערך ובפוטנציאל הטמון בדפי מידע אישים ומיני אתרים באינטרנט, ולכן מאפשרת זאת לגנים ולמוסדות אחרים. עם זאת infogan אינה נוטלת על עצמה כל אחריות לתוכן דפים אלה.

קישוריות לאתרים חיצוניים אינן מעידות על קשר עם infogan או על המלצה מכל סוג שהוא.


התכנים הבאים אסורים לפרסום באתר:

§ תוכן הפוגע בזכויות קנייניות או בזכויות שבקניין רוחני של אחרים, לרבות זכות יוצרים וסימני מסחר.

§ תוכן פורנוגפי, או תוכן מיני בוטה.

§ דואר זבל לרבות מכתבי שרשרת.

§ מידע המאפשר זיהוי קטינים לרבות דרכי התקשרות עם קטינים.

§ תוכנות עוינות לרבות וירוסים, תולעים, וסוסים טרוינים.

§ מידע המאפשר שימוש בתוכנות, אתרי אינטרנט או שירותי רשת הדורשים הרשמה מכל מין וסוד, לרבות סיסמה ו/או תשלום, בלא הרשמה.

§ תוכן המהווה לשון הרע.

§ מידע שפרסומו נאסר על פי כל דין.


פרסום תוכן פירושו כי המשתמש הוא בעל זכות היוצרים בתוכן שמסר ל- infogan, ובמעשהו הוא מעניק רשיון חינם ל- infogan לעשות שימוש בתוכן זה לפי שיקול דעת האתר, לרבות משך פרסומו ומחיקתו. infogan רשאי למנוע פרסום תוכן ו/או למחוק תוכן באמור בלא ליתן כל הסבר, ואין משתמש שביקש להעלות תוכן לאתר זכאי לדרוש הסבר כאמור.

אין infogan מתחייבת לפרסם תוכן שנמסר לאתר ע"י משתמש, ואין היא מתחייבת למשך הזמן בו תוכן כאמור יפורסם באתר.

לא תחול על infogan כל אחריות בגין חשיפת פרטי משתמש, או לשימוש לרעה בפרטים כאמור.


קנין רוחני:

כל זכויות היוצרים ב- infogan לרבות עיצוב האתר, סמליל infogan, וכל תוכנה ו/או יישום ו/או תוכן באתר הן של infogan בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להעביר מדיה או לעשות כל שימוש אחר באלה בלא קבלת היתר לשימוש מראש ובכתב מ- infogan.

אין לעשות שימוש מסחרי בתכנים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמת infogan בכתב ומראש.


שיפוי:

כל משתמש מתחייב בעצם הרשמתו ל- infogan כמשתמש לשפות את infogan בגין כל הוצאה שתיגרם לאתר ו/או למי מטעמו, רבות מנהלים ועובדים, עקב הפרת תנאי שימוש אלה או עקב תביע המכל מין וסוג נגד האתר ומי מטעמו עקב תוכן שמסר משתמש לפרסום באתר.


הפעלת האתר, שימוש בו ועיצובו:

ל- infogan מסורה הסמכות הבלעדית לשנות את עיצוב האתר, את דרך תפעולו ואת המידע שיימסר באמצעותו, כמו כן שמורה לאתר הזכות לבטל תוקפו של משתמש שפעל בניגוד לכללי השימוש, ואף להפסיק את מתן השירותים הניתנים באתר.

לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה עקב שינויים כאמור ולכן עקב תקלות טכניות או אחרות שיתרחשו באתר.

כמו כן רשאית infogan להעביר ו/או להמחות זכויותיה לרבות הפעלת האתר לצד ג' לפי שיקול דעתה הבלעדי, בלא שתהא למשתמש כל זכות לטעון ו/או לדרוש דבר.


פרטיות:

כל משתמש יתבקש לרשום נתונים שיסומנו בשדות חובה, בלא רישום פרטים אלה לא ניתן יהיה להרשם כמשתמש. infogan מתחייבת לשמור על צנעת פרטיו של משתמש בכפוף לכל דין. infogan לא תעשה כל שימוש בפרטים אלה ולא תעבירם לכל צד שלישי, אלא במקרים בהם תידרש לעשות זאת מכוח כל דין לרבות צו שיפוטי.

^בחזרה למעלה

פיתוח ובנייה על ידי אפוק | עיצוב על ידי רועי ניניו